Algemene voorwaarden Van der Valk Hotel Antwerpen

Algemene Voorwaarden Van der Valk Hotel Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

 1. Annulaties en vermindering van deelnemers voor evenementen en diensten

 2. Kamer - annulaties en vermindering van het aantal kamerboekingen

3. Deposit en facturatie

 4. Overeenkomst

 5. Diversen

 5.1. Verhoging van het aantal deelnemers voor evenementen en diensten

Indien de klant minder dan 14 dagen voor de voorziene datum, Van der Valk informeert omtrent een verhoging van het aantal deelnemers, dan zal het Hotel iedere redelijke inspanning leveren om haar diensten te verlenen aan dit verhoogd aantal, weliswaar zonder dat het Hotel aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen, indien zij hier niet of niet volledig in zou slagen.

Het exact aantal deelnemers dient in ieder geval steeds ten laatste vijf werkdagen voor het evenement te worden bevestigd.

 5.2 Audiovisuele en EDP uitrusting

 5.3 Gereserveerde conferentiezalen

De namen van de vergaderzalen, zoals deze staan vermeld in het contract, zijn enkel exemplarisch en geenszins bindend. Het Hotel heeft het recht om ten allen tijde de benaming van de vergaderzalen éénzijdig en vrijblijvend te wijzigen. Van der Valk dient enkel de Klant hiervan te informeren, en zulks uiterlijk op de dag van aankomst.

 5.4 Check-in/ Check-out kamers

 5.5 Voortijdig vertrek

Indien de klant beslist het evenement voortijdig te beëindigen, en of indien de klant/ een deelnemer beslist om de vergaderzalen en of het hotel te verlaten voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, dan is Van der Valk gerechtigd om de resterend voorziene/ geboekte dagen en of overnachtingen, incl. de gereserveerde faciliteiten/ aanhorigheden, integraal aan te rekenen tegen het contractueel overeengekomen tarief.

 5.6 Tijdschema

De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zijn evenement te starten en te beëindigen binnen de daartoe contractueel voorziene tijdstippen. Van der Valk is gerechtigd om alle supplementaire uren of andere uitgaven welke het gevolg zijn van het niet respecteren van dit tijdschema, aan te rekenen aan de klant, welke dit aanvaardt.

 5.7 Keuze van het menu

 5.8 Bijkomende verzoeken

Teneinde Van der Valk toe te laten om een maximale service te verlenen, dienen alle bijkomende verzoeken reeds te worden vermeld op onderhavig, door de klant ondertekend document.

Enkel die specifieke verzoeken, waaraan Van der Valk aansluitend schriftelijk haar uitdrukkelijk akkoord hecht, zullen deel uitmaken van onderhavige overeenkomst en de verplichtingen van Van der Valk.

6. Aansprakelijkheid/ verzekering

 7. Ontbinding/ schadevergoeding

 8. Brandpreventie en veiligheidsprocedures

9. Bevoegdheid / wetgeving

Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische Recht.

Ieder geschil aangaande haar geldigheid, interpretatie, uitvoering van de overeenkomst, of facturatie in uitvoering hiervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.